Zasady współpracy


I. Kancelaria, w zależności od Państwa wyboru, świadczyć będzie kompleksową obsługę prawną lub realizować pojedyncze zlecenia Waszej Firmy w zakresie bieżących spraw.
II. Kancelaria może prowadzić sprawy Państwa firmy na drodze procesowej każdorazowo na podstawie odrębnej pisemnej umowy zlecenia zawierającej szczegółowe określenie przedmiotu sprawy.
III. Wszelkie sprawy Państwa firmy będą załatwione niezwłocznie i traktowane priorytetowo.
IV. Na życzenie Zleceniodawcy Kancelaria, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, przygotuje opinię prawną dotyczącą przekazanej sprawy.
V. Kancelaria może sporządzić wywiad gospodarczy dotyczący sytuacji prawnomajątkowej dłużnika zawierający:
- ocenę prawną dostarczonej przez Zleceniodawcę dokumentacji,
- zgromadzenie informacji rejestrowanych odnośnie przedsiębiorstwa dłużnika (przegląd akt rejestrowych, dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej, REGON, potwierdzenie numeru NIP, Centralne Biuro Adresowe, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych)
- analizę praw majątkowych dłużnika w aspekcie jego wypłacalności
- informację o stanie cywilnym dłużnika, ewentualnych majątkowych umowach małżeńskich (dane szczególnie istotne w przypadku egzekucji)
- ocenę szans na skuteczne zaspokojenie wierzyciela oraz wskazanie możliwych kierunków działań na podstawie zgromadzonych informacji.

 

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie spraw na drodze sądowej i egzekucyjnej
- opcje do negocjacji

 

I. Rozliczenie według opłaty ryczałtowej.

- Opłata ryczałtowa opłacana miesięcznie, pobierana za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, obejmuje także prowadzenie wszelkich spraw na drodze sądowej i egzekucyjnej.
- Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych niezależnie od instancji.
- Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
- W tym systemie wynagrodzenia Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi organami egzekucyjnymi niezależnie od instancji.
- Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Kancelarii przez sąd tytułem wynagrodzenia radcowskiego wypłacane są przez Zleceniodawcę tylko w przypadku ich wyegzekwowania od dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji dłużnika Zleceniodawca nie ma obowiązku zapłacić Kancelarii zasądzonego przez sąd wynagrodzenia radcowskiego.
- Ten rodzaj wynagrodzenia jest preferowany przez Kancelarię i stosowany w kontaktach z większością klientów.

II. Rozliczenie według stawki godzinowej.

- Niezależnie od wartości przedmiotu sprawy przekazanej Kancelarii oraz niezależnie od instancji, wysokość wynagrodzenia określa nakład czasu pracy na jednostkę zadania wyrażony w godzinach lub minutach.
- Czas pracy Kancelarii jest rozliczany dla każdego pracownika Kancelarii pracującego nad sprawą i ewidencjonowany w kartach pracy oraz zestawiany w postaci raportów jednorazowych lub miesięcznych stanowiących podstawę rozliczenia z klientem. Raport zawiera opis czynności oraz zestawienie czasu.
- Rozliczenie wynagrodzenia będzie dokonywane na podstawie zestawienia przepracowanych godzin.
- Powyższe zestawienie zostanie sporządzone w ciągu trzech pierwszych roboczych dni miesiąca następującego po miesiącu objętym zestawieniem
- Zestawienie wraz z fakturą VAT zostanie w powyższym terminie przesłane Zleceniodawcy.
- Ten rodzaj rozliczeń z klientem jest stosowany przy zleceniach nietypowych, gdy nie da się przewidzieć z góry zakresu czynności oraz przy współpracy z klientami i kancelariami zagranicznymi.